Skip to main content

Rodičovský příspěvek od 1.1.2012

Čerpání rodičovského příspěvku upravuje novela zákona o státní sociální podpoře. Od ledna 2012 mají rodiče větší volnost při čerpání a mohou rozhodovat pružněji než dříve o jeho délce a výši. Systém je jednodušší a vstřícnější k potřebám rodin s malými dětmi. Rodičovský příspěvek rodiče získají i tehdy, když dítě starší než dva roky umístí do školky. Tato doba přitom není nijak omezena. Cílem je, aby se mohli rodiče snadněji vracet na trh práce a zvýšily se tak jejich šance na další budování pracovní kariéry.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství od 1. 1. 2012

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má za stanovených podmínek pojištěnka (pojištěnec), pokud v den, od něhož je tato dávka přiznávána, trvá nemocensky pojištěné zaměstnání (popř. účast na nemocenském pojištění osoby samostatně výdělečně činné) nebo ochranná lhůta a jestliže v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství trvala jejich účast na nemocenském pojištění alespoň kalendářních 270 dnů.

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který nemocensky pojištěná žena určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (pokud porodila zároveň dvě nebo více dětí, činí podpůrčí doba 37 týdnů).

Od 1. ledna 2012 se zjednodušuje zápočet doby studia pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství:

do doby účasti na nemocenském pojištění (min. 270 kalendářních dnů) pro získání nároku na peněžitou pomoc v mateřství se od 1. 1. 2012 započítává doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
Pro zápočet doby studia tedy již není podmínkou, aby počátek 6. týdne před očekávaným dnem porodu připadal do 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia a ani to, aby k převzetí dítěte do péče došlo v období 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia.

Od 1. ledna 2012 se zavádí podmínka nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství alespoň 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů pro pojištěnce, který přebírá péči o dítě na základě dohody s matkou dítěte.

mění se podmínka nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství v případě písemné dohody mezi pojištěncem (otcem, manželem) a matkou dítěte o převzetí péče o dítě, kdy nově bude nutné dohodu uzavřít na nejméně 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů
dávka se tak nevyplácí, pokud doba, po kterou jsou jinak splněny podmínky nároku na výplatu, nečiní alespoň 7 kalendářních po sobě jdoucích dnů
Cílem úpravy je zabránit účelovému přebírání péče o dítě otcem či manželem ženy, která dítě porodila, jen na dny pracovního klidu, kdy tak dříve otec dítěte (manžel) kromě mzdy pobíral také peněžitou pomoc v mateřství

Více informací o této dávce nemocenského pojištění naleznete na webu MPSV zde

Čerpání rodičovského příspěvku od 1. 1. 2012

Pokud vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství:

Od ledna 2012 můžou rodiče pružně volit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte.

Výši příspěvku je možné měnit jednou za 3 měsíce. Výše příspěvku je limitována výší peněžité pomoci v mateřství (PPM) – tedy 70 procenty 30násobku denního vyměřovacího základu, nejvýše však činí 11 500 Kč za měsíc.

Pokud nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství:

Výši měsíční částky rodičovského příspěvku si může nově zvolit i rodič, jenž si neplatil nemocenské pojištění, které se u zaměstnanců povinně odvádí z příjmu (nebyl účasten nemocenského pojištění), ale jen v případě, že druhý z rodičů splnil podmínku nároku na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem či převzetím dítěte.

Pokud ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální zabezpečení, a tedy nesplnil podmínky pro volbu výše a délky pobírání rodičovského příspěvku, výše příspěvku zůstává v pevných částkách – 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté 3 800 Kč do 4 let věku dítěte podle právní úpravy od 1. ledna 2011.

Pokud rodiči vznikl nárok na rodičovský příspěvek před 1. lednem 2012:

může se rozhodnout, jestli bude čerpat příspěvek postaru nebo podle nové právní úpravy od 1. ledna 2012
obecně však bude platit podmínka, že pokud rodič setrvá ve variantě pobírání rodičovského příspěvku podle staré právní úpravy k 31.12.2011, bude platit pro něj tato úprava jako celek, tedy i se sledováním omezené docházky dítěte do předškolního zařízení po celou dobu pobírání rodičovského příspěvku
pokud však rodič přejde na novou právní úpravu platnou od 1. ledna 2012, bude se na něho vztahovat mj. ustanovení o nesledování návštěvy předškolního zařízení u dětí starších 2 let věku. O tuto změnu rodičovského příspěvku podle nové právní úpravy musí rodič písemně požádat.
možnost výběru délky čerpání rodičovského příspěvku je zachována i při plynulém navázání rodičovské dovolené s dalším potomkem
Děti se zdravotním postižením budou zajištěny jednotným způsobem, tj. tak, aby po dovršení 1 roku věku byly zabezpečeny vždy jednou dávkou, a to buď rodičovským příspěvkem, nebo příspěvkem na péči

Rodičovský příspěvek i na děti ve školce od 1. 1. 2012

U dětí starších než dva roky se ruší omezení nároku na rodičovský příspěvek dobou docházky do předškolních zařízení, ale jen za předpokladu, že rodič přejde na novou právní úpravu platnou od 1. ledna 2012.

U dětí mladších než dva roky se zavádí jednotné konto 46 hodin měsíčně jako doba, po kterou je možné umístit dítě v zařízení pro děti, aniž by rodič ztratil nárok na příspěvek.

Kde žádat o příspěvek?

Žádosti o příspěvek vyřizují úřady práce podle místa trvalého pobytu.

Formuláře

Žádost o rodičovský příspěvek se podává prostřednictvím formuláře, který naleznete zde.

Příklady

Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220 000 Kč. Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Rodič může volit výši rodičovského příspěvku, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč až do částky 11 500 Kč měsíčně, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho vyměřovacího základu, který je vyšší. Rodič může volit výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč měsíčně, jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce nepřevyšující 7 600 Kč. Nelze-li stanovit žádnému z rodičů v rodině k datu narození nejmladšího dítěte v rodině denní vyměřovací základ, náleží rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku nejmladšího dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte. Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek. Volbu výše rodičovského příspěvku lze měnit, nejdříve však po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl rodičovský příspěvek vyplácen. Volbu výše rodičovského příspěvku nelze provést zpětně. Volba výše rodičovského příspěvku se provádí na základě písemné žádosti oprávněné osoby, která se podává u krajské pobočky Úřadu práce, která o rodičovském příspěvku rozhoduje. Z uvedeného plyne, že lze provést volbu vždy po uplynutí 3 po sobě jdoucích kalendářních měsících, podle potřeb rodiny. Nesmí ovšem dojít k překročení maximální částky 220 000 Kč rodičovského příspěvku vyplaceného z důvodu péče o totéž dítě.
Pokud vznikne nárok na PPM, vybere si rodič jednu z variant, nelze-li ani jednomu rodiči stanovit denní vyměřovací základ, náleží rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku nejmladšího dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte. Ve skutečnosti vznikne-li nárok na PPM, rodič volí, jakým způsobem si rozvrhne čerpání 220 000 Kč za celou dobu pobírání RP. Samozřejmě tak, aby byla naplněna i ostatní ustanovení zákona o SSP. V tomto konkrétním případě bylo i za stávají úpravy možné, aby o dávku požádal manžel, který má nárok na PPM a poté se dávka „převedla“ na matku, která na PPM nárok neměla, tudíž mohlo dojít k pobírání ve 2leté či 3leté variantě. Toto v novém znění zákona odpadá, postačuje, když druhému z rodičů je možné stanovit denní vyměřovací základ a rodič, který uplatnil nárok na RP, může provádět volbu, i když sám na PPM nárok neměl.
Dítě mladší dvou let bude moci navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci, pak nárok na RP nezanikne. Docházka do uvedených zařízení se u dětí starších dvou let nebude nadále sledovat, ale jen za předpokladu, že rodič si zvolil novou právní úpravu pobírání rodičovského příspěvku od 1. ledna 2012. Pokud by zůstal ve staré právní úpravě k 31.12.2011, tak jeho se uvedená možnost týkat nebude. Rodičovský příspěvek se pobírá vždy z důvodu péče o nejmladší dítě v rodině. Měla-li matka nárok na PPM, může každé tři měsíce provést volbu čerpání RP až do celkové vyplacené částky 220 000 Kč na jedno dítě.
Časté dotazy

Jsem teď na rodičovské dovolené, nemohla jsem si vybrat variantu a tak mi byla přidělena ta nejdelší. Synovi byly v říjnu dva roky, takže ještě dva roky s ním budu doma. Týká se mě nějaká změna? A budu i já moct dávat dítě do školky na celý den, aniž bych přišla o rodičovský příspěvek?

Obecně platí, že pokud rodič setrvá ve variantě pobírání rodičovského příspěvku podle současné právní úpravy, bude platit tato úprava se vším, co k ní náleží, tedy i se sledováním omezené docházky dítěte do předškolního zařízení po celou dobu pobírání rodičovského příspěvku. Pokud rodič přejde na novou úpravu rodičovského příspěvku, podle právní úpravy platné od 1. ledna 2012, bude se na něho vztahovat ustanovení o nesledování návštěvy předškolního zařízení u dětí starších 2 let věku.

Kde se o rodičovský příspěvek žádá a máme na něj nárok, když já mám příjem 7900 korun a manželka přibližně stejně vysokou mateřskou? Pokud ano, je možné zažádat i o jeho zpětné vyplacení za 26 měsíců?

O rodičovský příspěvek se žádá na příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR. Pokud matka v současné době pobírá ještě peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou), náležel by ji rodičovský příspěvek jen v případě, že by byl vyšší než tato mateřská, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a mateřskou. Jinak si o rodičovský příspěvek může požádat po ukončení čerpání mateřské. O rodičovský příspěvek si mohou rodiče požádat max. 3 měsíce zpětně.