Skip to main content

Nabídka bezplatných besed s psychologickou tématikou pro rodiče

Konzultační centrum je otevřeno v pondělí, úterý a čtvrtek vždy od 13 do 17 hodin - Štefánikova 21, Praha 5
(v 1. patře budovy Úřadu práce pro Prahu 5)

ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR
Organizace pro lidská práva
Motivační program Posilování rodičovských kompetencí.
 

Cílem programu je především osvěta a výchova k rodičovství a partnerství, které by umožnilo zdravý psychosociální vývoj dítěte. Záměrem je zvýšit povědomí o zájmech dítěte a významu stabilních vazeb mezi rodiči a jejich dětmi. Východiskem projektu je zachování a skutečné respektování práv dítěte vyplývající z Úmluvy o právech dítěte.

Cílová skupina
Rodiče, budoucí rodiče, další osoby pečující o nezletilé děti, kteří se ocitli v tíživé životní situaci v důsledku rozvodu, výkonu trestu odnětí svobody nebo sociálního vyloučení. A dále pro všechny osoby, které se chtějí v zájmu svých dětí i takovým situacím vyvarovat.

Hlavní aktivity
= Konzultační centrum je otevřeno v pondělí, úterý a čtvrtek vždy od 13 do 17 hodin
= Motivačně informační besedy na posilování rodičovských kompetencí třikrát v týdnu v pondělí, úterý a čtvrtek, vždy po dvou hodinách

Besedy budou realizovány třikrát v týdnu v pondělí, úterý a čtvrtek, vždy po dvou hodinách a to až do prosince 2010. Tématem besed budou sociální, právní a psychologické aspekty rodičovství a partnerství.

Témata besed se sociálně-právní tématikou
1.týden v měsíci v pondělí
a/základy rodinného práva s důrazem na rodičovskou odpovědnost, rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnosti

2.týden v měsíci v pondělí
b/ mezinárodně právní ochrana dětí a problematika mezinárodních únosů, práva dětí, domov, citová výchova

3.týden v měsíci v pondělí
c/ uzavření manželství, určení rodičovství, rozvod, styk dítěte s rodiči a jeho rozsah, komunikace s státními institucemi(OSPOD)

4.týden v měsíci v pondělí
d/ náhradní rodinná péče, osvojení, pěstounská péče a jejich právní aspekty

Témata besed s psychologickou tématikou
1.týden v měsíci v úterý
a/ Vývojová psychologie 1 – prenatální období až mladší školní věk (např. psychická deprivace, syndrom CAN, násilí a zanedbávání v rodině, výchovné styly, vývoj dětské kresby, psychopatologie dítěte, vstup dítěte do školy apod.)

2.týden v měsíci v úterý
b/ Vývojová psychologie 2 – pubescence, adolescence, mladší školní věk (např. problémy spojené s výchovou v pubertě a adolescence, problémy spojené s návykovými látkami, partnerství a sexualita v adolescenci apod.)

3.týden v měsíci v úterý
c/ Psychologie rodiny (např. vysvětlení pojmů rodina, zdravá rodina a její odolnost, zvládání zátěže, dysfunkční rodina, typy rodin, rodinné rituály a mýty apod.)

4.týden v měsíci v úterý
d/ Workshop zaměřený na rozvoj partnerství a rodičovství (interaktivní a zážitkovou formou vedený workshop zaměřený na rozvoj a prohlubování vztahů mezi partnery a jejich dětmi a na posílení rodičovských kompetencí) (všechny bloky budou vedeny interaktivní formou psychosociální hry, zapojování účastníků do tvorby obsahu bloku se zřetelem na potřeby účastníků)

Témata besed se zaměřením na rozvoj komunikačních dovedností.
1.týden v měsíci ve čtvrtek
a/ Co je to komunikace, jak probíhá a co nám brání v efektivní komunikace ( např. verbální a neverbální komunikace, bariéry v komunikaci, vnímání, komunikace s dětmi, partnerem i širší rodinou)

2.týden v měsíci ve čtvrtek
b/ Jak si dobře vzájemně naslouchat - (techniky aktivního naslouchání a kdy je použít)

3.týden v měsíci ve čtvrtek
c/ Jak si lépe navzájem porozumíme a jak spolu vyjednávat ( zásady kooperativního vyjednávání)

4.týden v měsíci ve čtvrtek
d/ Způsoby řešení konfliktů a (co to je konflikt, vývoj konfliktu a možné způsoby jeho řešení)

V komunikačním bloku půjde o interaktivní setkání účastníků, které bude vycházet z jejich zkušeností a nové informace jim budou předány za pomocí her a diskusí, podle jejich potřeb a očekávání.

Témata besed se budou cyklicky opakovat každý měsíc.

Všechny tyto služby jsou poskytovány bezplatně a nízkoprahově, bez omezení věku rodičů či jejich dětí.

Pokud přemýšlíte o účasti na besedách , prosím přihlaste se nezávazně na e-mail či telefon koordinátorky projektu.

Trvání projektu: leden - prosinec 2010

Besedy mohou být realizovány i v různých komunitních či rodičovských centrech nebo také přímo v sídle ČHV. Konzultační centrum najdete v sídle ČHV, Štefánikova 21, Praha 5 (v 1. patře budovy Úřadu práce pro Prahu 5)

Kontakt:
Koordinátorka projektu: Monika Bunžová DiS.
Tel. 220 515 223, e-mail: monika.bunzova@helcom.cz
Psycholog projektu: Marcel Papp,
e-mail:marcel.papp@helcom.cz
Štefánikova 21, Praha 5
(v 1. patře budovy Úřadu práce pro Prahu 5)

Podpořeno dotací ze státního rozpočtu MPSV pro rok 2010.