Skip to main content

Klub provedl screeningové šetření v kojeneckých ústavech a DD

Na rozhraní roku 2007 a 2008 (prosinec, leden) bylo KDaV provedeno screeningové šetření v kojeneckých ústavech a DD pro děti do 3 let.

Cílem šetření bylo zjistit, co je důvodem pro umístění dětí z vícečetného těhotenství do těchto zařízení a především zda jsou děti do adopce (či pěstounské péče) umístěny společně. Ze 16ti námi oslovených institucí odpovědělo 7, což je méně než jedna polovina, a proto nelze dělat obecné závěry. Bylo však pro nás příjemným zjištěním, že všechny instituce shodně uváděly, že společné umístění dětí je cílem sociálních pracovníků a děti odchází do rodin společně. Důvody umístění dětí u výše zmíněných institucí byly velice rozmanité. Kromě „klasických“ sociálních důvodů byly často zmiňovány důvody zdravotní a vyskytly se bohužel i důvody špatné bytové situace matky, jež vedlo k umístění dětí do zařízení.

Bereme však v úvahu, že nám neodpovědělo celých 56 % respondentů a je proto možné, že odpovědi přišly pouze od silně se osobně angažujících pracovníků, pro které je práce v sociální sféře nejen profesí, ale i posláním. Tito respondenti si pak mohli při umisťování dětí do rodin klást pracovní cíle, jež byly mnohem vyšší než jim ukládala jejich profesní povinnost. Proto chceme naše šetření zopakovat znova, již však ve spolupráci s nějakou oficiální institucí a tím zajistit větší návratnost.