Skip to main content

Výroční zpráva 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dvojčat a vícečat za rok 2004

Naše poslání

Pomoc rodinám s dětmi z vícečetných porodů

Naše cíle

• rodinám s dvojčaty poskytovat informace o dvojčatech a vícečatech prostřednictvím publikací, letáků, zpravodaje a osobních kontaktů
• iniciovat vzdělávání a podporovat výzkum potřeb rodin s dětmi z vícečetných porodů
• založit a rozvíjet síť klubů s místní, oblastní a republikovou působností
• zvyšovat veřejnou a odbornou informovanost o speciálních potřebách rodin s dvojčaty a vícečaty
• vytvořit databáze zkušeností, informací a kontaktů
• organizovat společenský život Klubu (společné ozdravné pobyty, víkendové akce, besedy, výlety, klubová setkání…)

Historie

Nedostatek informací o problematice vícečetných těhotenství a porodů, a vzor v britském sdružení TAMBA, vedl v roce zakladatelku a současnou předsedkyni Kláru Rulíkovou k založení prvního Klubu dvojčat a vícečat v České republice.
Klub dvojčat a vícečat vznikl v Praze koncem roku 1995 jako občanské sdružení maminek dvojčat, které cítily potřebu sdělovat si své zkušenosti, řešit problémy společně. Klub pracuje na bázi svépomocné skupiny a solidarity (z části členských příspěvků je hrazen tisk a distribuce materiálů určených do porodnic budoucím maminkám-nečlenkám).

Současnost

Maminky s dvojčaty hledají ve společných setkáních útočiště před okolím, které jejich specifickým problémům, které jsou zcela odlišné od problémů spojených s narozením jednoho dítěte (nebo dvou dětí narozených v krátkém časovém intervalu za sebou - dvojčata se zpravidla rodí předčasně a dvojče B má největší riziko zdravotního postižení ze souboru všech živě narozených dětí), nerozumí a nechápe je, hledají hlavně podporu podobně obdařených maminek. Většinou jde o maminky, které jsou vystaveny výrazně vyššímu fyzickému a psychickému tlaku a stěží se jim dostává sil na to, aby zvládly své běžné rodinné problémy a péči o dvojčata. Kromě již uvedených pravidelných schůzek, které formou svépomocné skupiny podporují a pomáhají rodičům vícečat s náročnou životní situací, organizujeme společné besedy s odborníky (a stále častěji s dospělými dvojčaty), jednodenní výlety a víkendové akce, srazy dvojčat, apod. Pro zvyšující se zájem specifických skupin rodičů dvojčat (svobodné maminky, rodiny s adoptovanými dvojčaty, rodiny s postiženými dvojčaty, apod.) organizujeme i tématické víkendové pobyty se zaměřením právě na daný problém, který rodinu tíží. Dobré zkušenosti rozvíjející se práce v pražském Klubu dvojčat vyvolaly potřebu a zájem rozšířit působnost klubu i do jiných velkých měst. Na konci roku 2004 pravidelně pracuje při Mateřských centrech Klub dvojčat a vícečat i v Olomouci, Zlíně, Přerově, Plzni, Písku, Trutnově, Třebíči, Brně, Mostě, Frýdlantě, Bohumíně, Vrchlabí, Nymburce, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Velkém Meziříčí a Karviné.
Pro ty maminky, které ve svém okolí Klub dvojčat nemají, ale i pro ty, které se nechtějí nebo nemohou z různých důvodů (postižení jednoho z dvojčat, trojčata, maminka již chodí do zaměstnání...) společných akcí zúčastňovat, vychází dvakrát do roka Zpravodaj Klubu dvojčat a vícečat. V něm jsou informace o dění v klubu, připravované akce i články o výchově dvojčat. Zpravodaj opět vzniká svépomocí, články píší maminky, které se chtějí podělit o své zkušenosti, využíváme informací a zkušeností ze zahraničních klubů dvojčat. Již tři roky fungují také webové stránky Klubu dvojčat a vícečat, které lze nalézt na adrese www.dvojcata.cz. V jejich rámci provozujeme kromě jiného i diskusní forum a anonymní internetovou poradnu.
Stále více se na nás obracejí těhotné maminky, které mají obavu, jak svou dvojnásobnou radost zvládnou. Těmto maminkám se snažíme poradit buď přímo při akcích klubu nebo alespoň dopisem. Máme připraveno šest různých brožurek o dvojčatech (o kojení dvojčat, o kočárkách, o sourozencích dvojčat, o trojčatech…) a další materiály, které na požádání budoucím maminkám rozesíláme. Naše letáčky, brožury i zpravodaje jsou již k dispozici v některých porodnicích. Úspěšně se rozvíjí i spolupráce s lékaři a sestrami na gynekologických pracovištích, v porodnicích a dětských ordinacích. V Praze a v Brně pořádáme od ledna roku 2002 přednášky pro budoucí rodiče dvojčat a vícečat přímo v porodnicích.
V současné době se na nás obracejí i dospělá dvojčata a část naší práce se zaměřuje na potřeby těchto dvojčat a dvojčat v seniorském věku (zejména po ztrátě svého dvojčete). Stejně tak se naše aktivity rozrostly o oblast sociálně-poradenskou pro rodiny v obtížné finanční situaci a rodiny s postiženými dětmi. V roce 2004 vyšla v nakladatelství Portál, v rámci edice Rádce, reedice první knihy o vývoji a výchově nazvané „Dvojčata. Jejich vývoj a výchova“. Klub dvojčat a vícečat je členem Sítě MC v ČR a zároveň mezinárodní sítě MINE. Úzce spolupracujeme s Laktační ligou a Národním laktačním centrem, humanitárním sdružením C.I.D. a internetovými portály www.porodnice.cz, www.rodina.cz, www.babetko.sk a www.mamatata.sk. V poslední době pomáháme také studentům SŠ a VŠ, kteří se ve svých závěrečných pracích zabývají tématem dvojčat.
Rozrůstání členské základny (na konci roku 2004 měl Klub dvojčat a vícečat přes 530 členů-rodin z celé republiky, což znamená, že šíře členské základny je cca 3 000 osob) a mnoho dopisů, které nás podporují v další činnosti, svědčí o prospěšnosti a smysluplnosti existence klubu. V době, kdy se tolik hovoří o občanské společnosti patříme k těm, kteří pro sebe a ostatní chtějí udělat něco navíc. Jediné, co brzdí práci klubu a jeho odvážné plány, je nedostatek financí a maminek, ochotných dělat zadarmo něco navíc, ve svém volném čase (kterého ostatně s dvojčaty opravdu mnoho není!). Přesto se nevzdáváme a děláme alespoň to, nač stačíme…

V roce 2004 pracoval výbor Klubu dvojčat a vícečat v tomto složení :

Mgr. Klára Rulíková – předsedkyně
JUDr. Marcela Bergerová – členka výboru
MUDr. Jarmila Haubnerová – členka výboru

Kontrolní komise :

MUDr. Blanka Janečková
Jitka Cvejnová
Finanční zpráva Klubu dvojčat a vícečat za rok 2004

Náklady
501 Spotřeba materiálu 7 732,00
504 Prodané zboží 14 012,80
518 Ostatní služby 30 553,00
521 Mzdové náklady 9 712,00
524 Zákonné sociální pojištění 1 811,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 250,00
542 Ostatní pokuty a penále 40,00
549 Jiné ostatní náklady 1 795,50
582 Poskytnuté členské příspěvky 716,00
Náklady celkem 66 631,30

Výnosy

602 Tržby z prodeje služeb 10 316,50
604 Tržby za prodané zboží 6 125,00
644 Úroky 68,97
649 Jiné ostatní výnosy 70,00
682 Přijaté příspěvky (dary) 42 700,00
684 Přijaté členské příspěvky 31 060,00
Výnosy celkem 90 270,47

Hospodářský zisk celkem 23 639,17

Společné akce a současná činnost

• V lednu se konal pravidelný relaxační víkend pro maminky v Deštné-Jedlové. Sešly se maminky ze všech koutů republiky. Účastnice si oddechly od dětí a dokonale se sportovně (i společensky) vyžily – kromě lyžování ve dne i večer mohly tance.
• V srpnu a v prosinci se konaly pravidelné společné dovolené v Jedlové. V rámci dovolených, na kterých se celkem sešlo přes 60 dětí z 25 rodin se konala již tradiční cvičení pro maminky (posilování, břišní tance), hry a soutěže pro děti, včetně karnevalů a olympiád, malovali jsme na trička a vyráběli dekorační předměty z přírodnin.
• V říjnu byl Klub dvojčat a vícečat oceněn Sítí Mateřských center v kampani Společnost příznivá rodině certifikátem SPR.
• Celý minulý rok se konaly přednášky pro budoucí rodiče dvojčat a trojčat v Praze a v Brně. Maminky se seznámí s problémy kolem vícečetného těhotenství, naučí se základy správné techniky kojení dvojčat a mohou si na panenkách vyzkoušet, jak si dvojčátka správně přikládat ke kojení. V následné besedě zodpoví vyškolené laktační poradkyně a maminky starších dvojčátek všechny otázky, které se budoucím maminkám honí hlavou.
• Na jaře i na podzim se ve většině poboček Klubů dvojčat konaly pravidelné burzy, kde si rodiče vyměňují nejen oblečení a sportovní potřeby, ale i rady a navazují se zde nové přátelské vztahy.
• Návštěvnost našich webových stránek (www.dvojcata.cz) je stále vysoká. Za rok 2004 jsme měli průměrný počet náhledů na naše stránky 3 500 za měsíc.
• Spolupráce s médii – v uplynulém roce se o činnost Klubu dvojčat a vícečat zajímala ČTK, Ceský rozhlas, články o Klubu dvojčat se objevily v časopisech Děti a my, Betynka, Maminka, Nedělní svět, ale i v denících MF Dnes a Lidové noviny. Stálou rubriku o dvojčatech máme v časopise Mamita.

Poděkování

• Děkujeme firmě AHOLD, Czech Republic, a.s. za sponzorský dar ve výši 17 000,-Kč.
• Děkujeme paní Evě Novotné za sponzorský dar ve výši 10 000,-Kč.
• Děkujeme paní Kláře Rulíkové za sponzorský dar ve výši 15 000,-Kč.

• Děkujeme všem členům, kteří na naše konto přispěli částkou vyšší než je minimální členský poplatek
• Děkujeme personálu chaty Kristýna v Deštné-Jedlové za skvělé služby a trpělivost, kterou s námi při společných dovolených mají
• Děkujeme Mateřským centrům, která poskytly své prostory pro pravidelné schůzky Klubů dvojčat a vícečat
• Děkujeme všem maminkám, které šíří myšlenku vzájemné sounáležitosti rodin s dvojčaty a snaží se pomáhat těm méně zkušeným. Speciální díky patří
 panu Pavlu Ondráčkovi za perfektní vedení agendy členů KdaV
 paní Marcele Bergerové za vedení cvičení na společných akcích
 všem maminkám, které aktivně vedou regionální pobočky klubu