Skip to main content

Výroční zpráva 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU DVOJČAT A VÍCEČAT za rok 2003

Naše poslání

Pomoc rodinám s dětmi z vícečetných porodů

Naše cíle

• rodinám s dvojčaty poskytovat informace o dvojčatech a vícečatech prostřednictvím publikací, letáků, zpravodaje a osobních kontaktů
• iniciovat vzdělávání a podporovat výzkum potřeb rodin s dětmi z vícečetných porodů
• založit a rozvíjet síť klubů s místní, oblastní a republikovou působností
• zvyšovat veřejnou a odbornou informovanost o speciálních potřebách rodin s dvojčaty a vícečaty
• vytvořit databáze zkušeností, informací a kontaktů
• organizovat společenský život Klubu (společné ozdravné pobyty, víkendové akce, besedy, výlety, klubová setkání…)

Historie

Nedostatek informací o problematice vícečetných těhotenství a porodů, a vzor v britském sdružení TAMBA, vedl v roce zakladatelku a současnou předsedkyni Kláru Rulíkovou k založení prvního Klubu dvojčat a vícečat v České republice.

Klub dvojčat a vícečat vznikl v Praze koncem roku 1995 jako občanské sdružení maminek dvojčat, které cítily potřebu sdělovat si své zkušenosti, řešit problémy společně. Klub pracuje na bázi svépomocné skupiny a solidarity (z části členských příspěvků je hrazen tisk a distribuce materiálů určených do porodnic budoucím maminkám-nečlenkám).
Zprvu se scházely maminky pouze v prostorách Mateřských center, zvaly si na besedy odborníky a dospělá dvojčata. Zvyšující se zájem o klub (a to nejen pražských maminek) vedl k tomu, že jsme začali pořádat pravidelně třikrát do roka společnou týdenní dovolenou v Orlických horách, kde v prostředí vhodném i pro nejmenší děti připravujeme společně s rodiči program pro děti (hry, soutěže, olympiády) i dospělé (cvičení pro maminky, besedy). Dovolené si získaly velkou oblibu a zúčastňují se jich rodiny z celé republiky, s dětmi od několika měsíců věku, až po téměř dospělé sourozence dvojčat.

Současnost

Maminky s dvojčaty hledají ve společných setkáních útočiště před okolím, které jejich specifickým problémům, které jsou zcela odlišné od problémů spojených s narozením jednoho dítěte (nebo dvou dětí narozených v krátkém časovém intervalu za sebou - dvojčata se zpravidla rodí předčasně a dvojče B má největší riziko zdravotního postižení ze souboru všech živě narozených dětí), nerozumí a nechápe je, hledají hlavně podporu podobně obdařených maminek. Většinou jde o maminky, které jsou vystaveny výrazně vyššímu fyzickému a psychickému tlaku a stěží se jim dostává sil na to, aby zvládly své běžné rodinné problémy a péči o dvojčata. Kromě již uvedených pravidelných schůzek, které formou svépomocné skupiny podporují a pomáhají rodičům vícečat s náročnou životní situací, organizujeme společné besedy s odborníky (a stále častěji s dospělými dvojčaty), jednodenní výlety a víkendové akce, srazy dvojčat, apod. Pro zvyšující se zájem specifických skupin rodičů dvojčat (svobodné maminky, rodiny s adoptovanými dvojčaty, rodiny s postiženými dvojčaty, apod.) organizujeme i tématické víkendové pobyty se zaměřením právě na daný problém, který rodinu tíží.

Dobré zkušenosti rozvíjející se práce v pražském Klubu dvojčat vyvolaly potřebu a zájem rozšířit působnost klubu i do jiných velkých měst. Od roku 1997 působí Klub dvojčat a vícečat v Olomouci a ve Zlíně, na konci roku 2003 pravidelně pracuje při Mateřských centrech Klub dvojčat a vícečat i v Přerově, Plzni, Písku, Trutnově, Třebíči, Brně, Mostě, Frýdlantě, Bohumíně, Vrchlabí a Nymburce.
Pro ty maminky, které ve svém okolí Klub dvojčat nemají, ale i pro ty, které se nechtějí nebo nemohou z různých důvodů (postižení jednoho z dvojčat, trojčata, maminka již chodí do zaměstnání...) společných akcí zúčastňovat, vychází dvakrát do roka Zpravodaj Klubu dvojčat a vícečat. V něm jsou informace o dění v klubu, připravované akce i články o výchově dvojčat. Zpravodaj opět vzniká svépomocí, články píší maminky, které se chtějí podělit o své zkušenosti, využíváme informací a zkušeností ze zahraničních klubů dvojčat. Již druhým rokem fungují také nové webové stránky Klubu dvojčat a vícečat, které lze nalézt na adrese www.dvojcata.cz. V jejich rámci funguje kromě jiného i diskusní forum a ve zkušebním provozu i internetová poradna. Stále více se na nás obracejí těhotné maminky, které mají obavu, jak svou dvojnásobnou radost zvládnou. Těmto maminkám se snažíme poradit buď přímo při akcích klubu nebo alespoň dopisem. Máme připraveno šest různých brožurek o dvojčatech (o kojení dvojčat, o kočárkách, o sourozencích dvojčat, o trojčatech…) a další materiály, které na požádání budoucím maminkám rozesíláme. Naše letáčky, brožury i zpravodaje jsou již k dispozici v některých porodnicích. Úspěšně se rozvíjí i spolupráce s lékaři a sestrami na gynekologických pracovištích, v porodnicích a dětských ordinacích. V Praze a v Brně pořádáme od ledna roku 2002 přednášky pro budoucí rodiče dvojčat a vícečat přímo v porodnicích.
V dubnu roku 2002 jsme otevřeli první poradnu pro rodiny s dvojčaty a trojčaty, která sídlí v prostorách Mateřského centra Barrandov. Rodiče dvojčat se zde mohou svěřit se svými problémy a nalézt podporu a radu. V současné době se na nás obracejí i dospělá dvojčata a část naší práce se zaměřuje na potřeby těchto dvojčat a dvojčat v seniorském věku (zejména po ztrátě svého dvojčete). Stejně tak se naše aktivity rozrostly o oblast sociálně-poradenskou pro rodiny v obtížné finanční situaci a rodiny s postiženými dětmi. V roce 2002 se nám podařilo vydat v nakladatelství Portál, v rámci edice Rádce, první knihu o vývoji a výchově nazvanou „Dvojčata. Jejich vývoj a výchova“.
Klub dvojčat a vícečat je členem Sítě MC v ČR a zároveň mezinárodní sítě MINE, která byla letos začátkem listopadu oceněna Dubajskou cenou (The Dubai International Award 2002 for Best Practices to Improve the Living Environment) za posilování občanské společnosti k obnovení sousedských vztahů a komunitního života a za podporu rovných příležitostí žen a mužů v rozhodovacích procesech. Úzce spolupracujeme s Laktační ligou a Národním laktačním centrem, humanitárním sdružením C.I.D. a internetovým portálem www.porodnice.cz.. V poslední době pomáháme také studentům SŠ a VŠ, kteří se ve svých závěrečných pracích zabývají tématem dvojčat.

Rozrůstání členské základny (na konci roku 2003 měl Klub dvojčat a vícečat přes 490 členů-rodin z celé republiky, což znamená, že šíře členské základny je cca 2 500 osob) a mnoho dopisů, které nás podporují v další činnosti, svědčí o prospěšnosti a smysluplnosti existence klubu. V době, kdy se tolik hovoří o občanské společnosti patříme k těm, kteří pro sebe a ostatní chtějí udělat něco navíc. Jediné, co brzdí práci klubu a jeho odvážné plány (rozšíření poboček do všech větších měst, zřízení poradenské telefonní linky a internetové poradny pro rodiče dvojčat, častější vydávání Zpravodaje...) je nedostatek financí a maminek, ochotných dělat zadarmo něco navíc, ve svém volném čase (kterého ostatně s dvojčaty opravdu mnoho není!). Přesto se nevzdáváme a děláme alespoň to, nač stačíme…

V roce 2003 pracoval výbor Klubu dvojčat a vícečat v tomto složení :

Mgr. Klára Rulíková – předsedkyně
JUDr. Marcela Bergerová – členka výboru
MUDr. Blanka Janečková – členka výboru

Kontrolní komise :

MUDr. Jarmila Haubnerová
Jitka Cvejnová

Zaměstnanci Klubu dvojčat a vícečat v roce 2003:

15.4.-31.12.2003 Jitka Cvejnová – administrativně technická síla, 0,8 úvazku
1.8.-31.12.2003 Mgr. Klára Rulíková – koordinátorka projektů, 0,4 úvazku

V roce 2003 zřídil Klub dvojčat a vícečat dvě pobočky s vlastní právní subjektivitou – v Brně a v Mostě.

Finanční zpráva Klubu dvojčat a vícečat za rok 2003

Náklady

501 Spotřeba materiálu 19 351,10
504 Prodané zboží 5 019,00
512 Cestovné 1 085,00
518 Ostatní služby 85 626,90
521 Mzdové náklady 65 412,00
524 Zákonné sociální pojištění 22 903,00
549 Jiné ostatní náklady 2 833,20
581 Poskytnuté přísp.zúčt.mezi org. 1 300,00

Náklady celkem 205 167,90

Výnosy

602 Tržby z prodeje služeb 13 430,00
604 Tržby za zboží 9 649,00
644 Úroky 145,37
649 Jiné ostatní výnosy 70,00
682 Přijaté příspěvky 64 400,00
684 Přijaté členské příspěvky 41 110,00
691 Provozní dotace 120 000,00

Výnosy celkem 248 804,37

Hospodářský zisk celkem 43 636,47

Společné akce

24.-26.1. 2002 se konal pravidelný relaxační víkend pro maminky v Deštné-Jedlové. Sešlo se přes 20 maminek ze všech koutů republiky, takže se jako tradičně konala Valná hromada Klubu dvojčat. Kromě této jediné „práce“ si účastnice oddechly od dětí a dokonale se sportovně (i společensky) vyžily – kromě lyžování ve dne i večer se mohly zapojit do zdravotně posilovacího cvičení nebo se po večerech učit břišní tance.

6.4. 2003 odpoledne jsme uspořádali již 2. burza Klubu dvojčat a vícečat v Praze 3. Účast byla hojnější než na první burze, přesto jsme se stále vešli do jednoho sálu. Zájem byl tentokrát pro změnu o kočárky a oblečení pro miminka, ale dobře se prodávalo i oblečení pro starší dvojčata, kterého byl opět nedostatek. Atmosféra byla přátelská (radilo se a drbalo…), protože se zde sešli i ti členové klubu, kterým děti již odrůstají a pravidelných akcí se nezúčastňují.

27.4.2003 se v návaznosti na 2. Kongres Sítě MC konalo 1. školení Jak zřizovat a vést Kluby dvojčat , kterého se zúčastnili zástupci 7 poboček

22.–25.5.2003 se konala ve všech větších městech Bambiriáda – přehlídka organizací zabývajících se aktivitami pro děti a mládež. Klub dvojčat se prezentoval na pražské Bambiriádě na Letné. Počasí nám tento rok přálo, zájem o náš stánek byl opravdu velký. V našem stanu jsme měli připraveny výtvarné činnosti pro malé i velké děti (od malování, výroby krasohledů až po tvorbu květin z lepících pásek), hudební vystoupení zajistili opět bratři Jirka a Milan Kurovi z Jalubí. O naši činnost se zajímali nejen rodiče dvojčat, kteří o nás dosud nevěděli, ale také novináři z DTA a dalších periodik.

30.5.2003 jsme v pražském Klubu dvojčat a vícečat uspořádali Den otevřených dveří . Výsledkem byly mimo jiné i dva články v časopisech a mnoho navých zájemců o naše činnosti.

V červnu nám byly přiděleny zastupitelstvem MČ Praha 5 bezbariérové prostory v ul. Matoušova 18, Praha 5 (36m2). Zde budeme po rekonstrukci prostor provozovat poradnu Klubu dvojčat a později i bazar pro dvojčata (výhodná je zejména dostupnost MHD – metro Anděl má jezdící schody nahoru i dolů).

V červnu, srpnu a v prosinci se konaly pravidelné společné dovolené v Jedlové . V rámci dovolených, na kterých se celkem sešlo přes 80 dětí z 29 rodin se konala již tradiční cvičení pro maminky (posilování, břišní tance), hry a soutěže pro děti, včetně karnevalů a olympiád, malovali jsme na trička a vyráběli dekorační předměty z přírodnin. V červnu jako dobrovolnice na hlídání dětí v době cvičení maminek dorazila i slečn Seiko až z Japonska! Na této dovolené se opět sešly rodiny s dětmi v předškolním věku. Srpnovou dovolenou organizačně a programově zajistil doyen Klubu dvojčat a vícečat, pan Milan Caha z Pardubic.

V rámci spolupráce s firmou AHOLD, Czech Republic, a.s. jsme v prodejně Albert-Luka při akci „S bertíkem za dětským úsměvem“ uspořádali dvě akce pro děti – Malování čarodějnic (30.4.2003) a Den dětí (1.6.2003) , každé z nic se zúčastnilo průměrně 45 dětí.

Celý minulý rok se konaly přednášky pro budoucí rodiče dvojčat a trojčat v Praze a v Brně . Maminky se seznámí s problémy kolem vícečetného těhotenství, naučí se základy správné techniky kojení dvojčat a mohou si na panenkách vyzkoušet, jak si dvojčátka správně přikládat ke kojení. V následné besedě zodpoví vyškolené laktační poradkyně a maminky starších dvojčátek všechny otázky, které se budoucím maminkám honí hlavou.

Opět se na jaře i na podzim ve většině poboček Klubů dvojčat konaly pravidelné burzy , kde si rodiče vyměňují nejen oblečení a sportovní potřeby, ale i rady a navazují se zde nové přátelské vztahy.

Během roku jsme uspořádali i několik akcí pro dospívající dvojčata a jejich sourozence (společná posezení, návštěvu divadla, výlet). Účastníci těchto akcí se potom podíleli na přípravě a organizaci programu pro malé děti na společných dovolených.

Návštěvnost našich webových stránek (www.dvojcata.cz) stále stoupá. Za rok 2003 jsme měli průměrný počet náhledů na naše stránky 7 500 za jeden měsíc!

Spolupráce s médii – v uplynulém roce se o činnost Klubu dvojčat a vícečat zajímala ČTK, dvojčatům bylo věnováno celodenní téma na Radiožurnálu, reportáž o dovolené v Deštné odvysílal Český rozhlas, články o Klubu dvojčat se objevily v časopisech Děti a my, Maminka, Rodičovství i Marianne. Stálou rubriku o dvojčatech máme v časopise Mamita.

Poděkování

• Děkujeme MPSV ČR za poskytnutí dotace na provoz Klubu dvojčat a vícečat ve výši 90 000,-Kč
• Děkujeme MŠMT ČR za poskytnutí dotace na provoz Klubu dvojčat a vícečat ve výši 20 000,-Kč
• Děkujeme MČ Praha 5 za přidělení bezbariérových prostor u Anděla a grantu na provoz Klubu dvojčat a vícečat ve výši 10 000,-Kč
• Děkujeme firmě AHOLD, Czech Republic, a.s. za sponzorský dar ve výši 16 000,-Kč a občerstvení na naše akce.
• Děkujeme firmě VAS v.o.s. za sponzorský dar ve výši 10 000,-Kč.
• Děkujeme paní Evě Novotné za sponzorský dar ve výši 15 000,-Kč.
• Děkujeme panu Michalu Černému z Českých Budějovic za sponzorský dar ve výši 1000,-Kč.
• Děkujeme firmě Tiskap, panu J. Rodovi a firmě Polygraf, panu V. Bláhovi za tisk a výrobu novoročenek-kalendáříků.
• Děkujeme firmě Nutricia za poskytnutí počítače.
• Děkujeme firmě HV Bank za poskytnutí počítače.
• Děkujeme všem členům, kteří na naše konto přispěli částkou vyšší než je minimální členský poplatek
• Děkujeme personálu penziónu Kristýna v Deštné-Jedlové za skvělé služby a trpělivost, kterou s námi při společných dovolených mají
• Děkujeme Mateřským centrům, která poskytly své prostory pro pravidelné schůzky Klubů dvojčat a vícečat
• Děkujeme všem maminkám, které šíří myšlenku vzájemné sounáležitosti rodin s dvojčaty a snaží se pomáhat těm méně zkušeným. Speciální díky patří
 panu Pavlu Ondráčkovi za perfektní vedení agendy členů KdaV
 panu Pavlu Ondráčkovi a paní Jitce Cvejnové za perfektní přípravu a organizaci Bambiriády
 paní Marcele Bergerové za vedení cvičení na společných akcích
 paní Petře Lechnýřové a panu Milanovi Cahovi za přípravu programu na společných dovolených
 všem maminkám, které aktivně vedou regionální pobočky klubu