Skip to main content

Výroční zpráva 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dvojčat a vícečat za rok 2002

Naše poslání

Pomoc rodinám s dětmi z vícečetných porodů

Naše cíle>

* rodinám s dvojčaty poskytovat informace o dvojčatech a vícečatech prostřednictvím publikací, letáků, zpravodaje a osobních kontaktů
* iniciovat vzdělávání a podporovat výzkum potřeb rodin s dětmi z vícečetných porodů
* založit a rozvíjet síť klubů s místní, oblastní a republikovou působností
* zvyšovat veřejnou a odbornou informovanost o speciálních potřebách rodin s dvojčaty a vícečaty
* vytvořit databáze zkušeností, informací a kontaktů
* organizovat společenský život Klubu (společné ozdravné pobyty, víkendové akce, besedy, výlety, klubová setkání…)

Historie

Nedostatek informací o problematice vícečetných těhotenství a porodů, a vzor v britském sdružení TAMBA, vedl v roce zakladatelku a současnou předsedkyni Kláru Rulíkovou k založení prvního Klubu dvojčat a vícečat v České republice.

Klub dvojčat a vícečat vznikl v Praze koncem roku 1995 jako občanské sdružení maminek dvojčat, které cítily potřebu sdělovat si své zkušenosti, řešit problémy společně. Klub pracuje na bázi svépomocné skupiny a solidarity (z části členských příspěvků je hrazen tisk a distribuce materiálů určených do porodnic budoucím maminkám-nečlenkám).
Zprvu se scházely maminky pouze v prostorách Mateřských center, zvaly si na besedy odborníky a dospělá dvojčata. Zvyšující se zájem o klub (a to nejen pražských maminek) vedl k tomu, že jsme začali pořádat pravidelně třikrát do roka společnou týdenní dovolenou v Orlických horách, kde v prostředí vhodném i pro nejmenší děti připravujeme společně s rodiči program pro děti (hry, soutěže, olympiády) i dospělé (cvičení pro maminky, besedy). Dovolené si získaly velkou oblibu a zúčastňují se jich rodiny z celé republiky, s dětmi od několika měsíců věku, až po téměř dospělé sourozence dvojčat.

Současnost

Maminky s dvojčaty hledají ve společných setkáních útočiště před okolím, které jejich specifickým problémům, které jsou zcela odlišné od problémů spojených s narozením jednoho dítěte (nebo dvou dětí narozených v krátkém časovém intervalu za sebou - dvojčata se zpravidla rodí předčasně a dvojče B má největší riziko zdravotního postižení ze souboru vąech živě narozených dětí), nerozumí a nechápe je, hledají hlavně podporu podobně obdařených maminek. Většinou jde o maminky, které jsou vystaveny výrazně vyššímu fyzickému a psychickému tlaku a stěží se jim dostává sil na to, aby zvládly své běžné rodinné problémy a péči o dvojčata. Kromě již uvedených pravidelných schůzek, které formou svépomocné skupiny podporují a pomáhají rodičům vícečat s náročnou životní situací, organizujeme společné besedy s odborníky (a stále častěji s dospělými dvojčaty), jednodenní výlety a víkendové akce, srazy dvojčat, apod. Pro zvyšující se zájem specifických skupin rodičů dvojčat (svobodné maminky, rodiny s adoptovanými dvojčaty, rodiny s postiženými dvojčaty, apod.) organizujeme i tématické víkendové pobyty se zaměřením právě na daný problém, který rodinu tíží.

Dobré zkušenosti rozvíjející se práce v pražském Klubu dvojčat vyvolaly potřebu a zájem rozšířit působnost klubu i do jiných velkých měst. Od roku 1997 působí Klub dvojčat a vícečat v Olomouci a ve Zlíně, na konci roku 2002 pravidelně pracuje při Mateřských centrech Klub dvojčat a vícečat i v Přerově, Plzni, Písku, Trutnově, Třebíči, Brně, Vrchlabí a Nymburce.
Pro ty maminky, které ve svém okolí Klub dvojčat nemají, ale i pro ty, které se nechtějí nebo nemohou z různých důvodů (postižení jednoho z dvojčat, trojčata, maminka již chodí do zaměstnání...) společných akcí zúčastňovat, vychází dvakrát do roka Zpravodaj Klubu dvojčat a vícečat. V něm jsou informace o dění v klubu, připravované akce i články o výchově dvojčat. Zpravodaj opět vzniká svépomocí, články píší maminky, které se chtějí podělit o své zkušenosti, využíváme informací a zkušeností ze zahraničních klubů dvojčat. Již rok fungují také nové webové stránky Klubu dvojčat a vícečat, které lze nalézt na adrese www.dvojcata.cz. V jejich rámci funguje kromě jiného i diskusní forum a ve zkušebním provozu i internetová poradna.
Stále více se na nás obracejí těhotné maminky, které mají obavu, jak svou dvojnásobnou radost zvládnou. Těmto maminkám se snažíme poradit buď přímo při akcích klubu nebo alespoň dopisem. Máme připraveno šest různých brožurek o dvojčatech (o kojení dvojčat, o kočárkách, o sourozencích dvojčat, o trojčatech…) a další materiály, které na požádání budoucím maminkám rozesíláme. Naše letáčky, brožury i zpravodaje jsou již k dispozici v některých porodnicích. Úspěšně se rozvíjí i spolupráce s lékaři a sestrami na gynekologických pracovištích, v porodnicích a dětských ordinacích. V Praze a v Brně pořádáme od ledna roku 2002 přednášky pro budoucí rodiče dvojčat a vícečat přímo v porodnicích.
V dubnu roku 2002 jsme otevřeli první poradnu pro rodiny s dvojčaty a trojčaty, která sídlí v prostorách Mateřského centra Barrandov. Rodiče dvojčat se zde mohou svěřit se svými problémy a nalézt podporu a radu. V současné době se na nás obracejí i dospělá dvojčata a část naší práce se zaměřuje na potřeby těchto dvojčat a dvojčat v seniorském věku (zejména po ztrátě svého dvojčete). Stejně tak se naše aktivity rozrostly o oblast sociálně-poradenskou pro rodiny v obtížné finanční situaci a rodiny s postiženými dětmi. V roce 2002 se nám podařilo vydat v nakladatelství Portál, v rámci edice Rádce, první knihu o vývoji a výchově autorky Kláry Rulíkové, nazvanou „Dvojčata. Jejich vývoj a výchova“.

Klub dvojčat a vícečat je členem Sítě MC v ČR a zároveň mezinárodní sítě MINE, která byla začátkem listopadu 2002 oceněna Dubajskou cenou (The Dubai International Award 2002 for Best Practices to Improve the Living Environment) za posilování občanské společnosti k obnovení sousedských vztahů a komunitního života a za podporu rovných příležitostí žen a mužů v rozhodovacích procesech. Úzce spolupracujeme s Laktační ligou a Národním laktačním centrem a pomáháme při přípravě internetového Pultu centrální pomoci (zřizovatelem je poliklinika Opatovská). V poslední době pomáháme také studentům SŠ a VŠ, kteří se ve svých závěrečných pracích zabývají tématem dvojčat.

Rozrůstání členské základny (na konci roku 2002 měl Klub dvojčat a vícečat přes 480 členů-rodin z celé republiky, coŽ znamená, Že Šíře členské základny je cca 2 500 osob) a mnoho dopisů, které nás podporují v dalŠí činnosti, svědčí o prospěŠnosti a smysluplnosti existence klubu. V době, kdy se tolik hovoří o občanské společnosti patříme k těm, kteří pro sebe a ostatní chtějí udělat něco navíc. Jediné, co brzdí práci klubu a jeho odváŽné plány (rozŠíření poboček do vŠech větŠích měst, zřízení poradenské telefonní linky a internetové poradny pro rodiče dvojčat, častějŠí vydávání Zpravodaje...) je nedostatek financí a maminek, ochotných dělat zadarmo něco navíc, ve svém volném čase (kterého ostatně s dvojčaty opravdu mnoho není!). Přesto se nevzdáváme a děláme alespoň to, nač stačíme…

Finanční zpráva Klubu dvojčat a vícečat za rok 2002

Náklady

501 Spotřeba materiálu 29 828,50
504 Prodané zboží 15 752,00
512 Cestovné 3 284,50
518 Ostatní služby 129 535,60
521 Mzdové náklady 58 300,00
524 Zákonné sociální pojištění 18 412,00
549 Jiné ostatní náklady 2 479,80
581 Poskytnuté přísp.zúčt.mezi org. 300,00

Náklady celkem 257 892,40

Výnosy

602 Tržby z prodeje služeb 4 780,00
604 Tržby za zboí 20 147,00
644 Úroky 398,11
649 Jiné ostatní výnosy 3 000,00
682 Přijaté příspěvky 74 545,00
684 Přijaté členské příspěvky 32 448,00
691 Provozní dotace 99 200,00

Výnosy celkem 234 518,11

Hospodářský zisk celkem - 23 374,29

Společné akce

25.-27.1. 2002 se konal jiľ 6. lyžařský víkend pro maminky. Účast byla hojná, přijely maminky z celé republiky (včetně jednoho tatínka, který vychovává svá dvojčátka sám, proto měl výjimku – je vlastně takový táta-máma…), které potýraly svá těla nejen na lyžích a snowboardech, ale i vydatným cvičením pod vedením naší skvělé cvičitelky Marcely. No a po večerech jsme probraly vše, co nás tíží a zajímá v oblasti vztahů a výchovy dvojčat. Rozjížděly jsme se s tím, že do dalších „mamin“ to prostě musíme vydržet…

5.4.2002 jsme slavnostně otevřeli 1.poradnu pro dvojčata a vícečata v prostorách Mateřského centra Barrandov (Werichova 981, Praha). Jejího otevření se zúčastnil i držitel Ceny Thálie za rok 1996, herec Jan Potměšil, který přečetl úryvky z povídky Radoslava Nenadála Vezmeme si háčko, a Jiří Kura z Jalubí (jeden z jednovaječných dvojčat), který zazpíval několik vlastních písní.

6.4. 2002 odpoledne jsme uspořádali již 2. burzu Klubu dvojčat a vícečat v Praze 3. Účast byla hojnější než na první burze, přesto jsme se stále vešli do jednoho sálu. Zájem byl tentokrát pro změnu o kočárky a oblečení pro miminka, ale dobře se prodávalo i oblečení pro starší dvojčata, kterého byl opět nedostatek. Atmosféra byla přátelská (radilo se a drbalo…), protože se zde sešli i ti členové klubu, kterým děti již odrůstají a pravidelných akcí se nezúčastňují.

2. 3. 2002 protáhly pražské maminky svá zimou ochablá těla na cvičení nazvaném Nebojte se jara. Účast byla uspokojivá a cvičení bylo velice působivé, jelikož některé z maminek cítily své posílené svaly ještě druhý, ba dokonce třetí den.

23.–26.5.2002 se konala opět Bambiriáda (tentokrát dokonce ve 13 městech po celé republice). Klub dvojčat se prezentoval na pražské Bambiriádě na Letné, kde jsme měli celý stánek, ve kterém se děti věnovaly výtvarným a rukodělným pracím, hudební vystoupení zajistili opět bratři Jirka a Milan Kurovi z Jalubí (letos se jim podařilo přijet do Prahy oběma). I zde jsme se setkali se starými známými z řad členů klubu a společně jsme bilancovali, co se nám za sedm let činnosti podařilo. O naši činnost se zajímali nejen rodiče dvojčat, kteří o nás dosud nevěděli, ale také novináři z DTA a dalších periodik.

22.6-29.6.2002 a 10.-17.8.2002 se konaly pravidelné společné dovolené v Jedlové 2002. V rámci dovolených, na kterých se celkem seąlo přes 80 dětí z 27 rodin se konala již tradiční cvičení pro maminky (posilování, břišní tance), hry a soutěže pro děti, včetně karnevalů a olympiád, malovali jsme na trička a vyráběli obrázky pro Laktační ligu. V červnu, kdy počasí bylo příznivější, trávily děti většinu času venku, na nově vybudovaném hřišti u penzionu Kristýna. Na této dovolené se opět sešly rodiny s dětmi v předškolním věku. Srpnovou dovolenou poznamenala nepřízeň počasí a katastrofální povodně. Přesto jsme se snažili dětem pobyt zpříjemnit, jak jen to šlo. Večerní hovory na téma výchovy dvojčat tentokrát ale ustoupily sledování stoupajících vod v řekách. Přesto lze s odstupem i tuto dovolenou hodnotit kladně – rodiče se o své starosti mohly podělit navzájem a děti si opět užily pobytu v přírodě a společně strávily příjemný týden.

21.9.2002 se ve Zlíně uskutečnilo už 6. setkání dvojčat a vícečat. Setkání se konalo v Mateřském centru Malenovice a organizačně jej připravila paní Ivana Pilátová z Klubu dvojčat Zlín. Dopoledne se sešli na pracovní schůzce zástupci Klubů dvojčat, které fungují po celé republice už sedm let. Diskutovali nad problémy, se kterými se jednotlivé kluby potýkají a společně se dohodli na založení Asociace klubů dvojčat a vícečat, která bude nadále hájit zájmy rodin s dětmi z vícečetných porodů a informovat laickou i odbornou veřejnost o jejich specifických potřebách. Po obědě, který se konal v restauraci U Raka, jejímiž majiteli jsou opět rodiče dvojčat, začalo vlastní setkání dvojčat a hlavní část programu. V jeho úvodu se konal křest knihy Dvojčata, autorky Kláry Rulíkové - první knihy o vývoji a výchově dvojčat u nás. Následovalo předání finančního daru a adopce dvojčat Borka a Báry antilop Nilgau ze ZOO Lešná, na jejichž výživu přispěli účastníci akce částkou 2 500,-Kč. O zábavu se postaral Milan Kura (33), jednovaječné dvojče (bratr se nemohl dostavit z pracovních důvodů), který zpíval a střídal se v moderování s paní Pilátovou. Soutěživé hry pro děti připravil a nadąeně organizoval pan Milan Caha (70), pocházející také z jednovaječných dvojčat, s manľelkou, kteří dorazili až z Pardubic. Navečer se společnost rozdělila podle věku – rodiny s dvojčaty se daly do opékání špekáčků, zatímco starší dvojčata shlédla záznamy ze srazů dvojčat v Chomutově a různé pořady, které byly o dvojčatech natočeny u nás i v zahraničí. Večer zakončilo neformální besedování o životě s dvojčetem (či dvojčaty). Celkem se v Malenovicích sešlo na 60 párů dvojčat (a jedna trojčata) a strávili zde krásné a příjemné odpoledne. Jen kolemjdoucím šla hlava kolem při pohledu na stejné páry od miminkovského věku až po seniory!

26.-30.10.2002 Podzimní dovolená na Šumavě Tak jsme poprvé jeli vyzkoušet Šumavu! Marcela Bergerová, hlavní organizátorka, zařídila o podzimní prázdniny 26.-30.10.2002 v hotelu Fanda přepychový pobyt. Škoda, že zapomněla zařídit i počasí. Marcelo, my ti to odpouštíme, protože se opět sešla bezvadná parta, která si uměla poradit v každé situaci. První den nám propršelo, tak jsme nevytáhli paty ven. O to rychleji se navazovaly nové vztahy. Druhý den jsme museli vyvenčit naši drobotinu, aby nám moc nezvlčela. A tak jsme vybíhali pokaždé, když nepršelo. Stihli jsme toho hodně. Vyjít si na procházky do krásné přírody, denně krmit kozy a ovce v nedaleké ohradě (snad chudinky nechcíply), navštívit Železnou Rudu s přepychovou cukrárnou, udělat si výlet vlakem, který projížděl nejdelším tunelem ve střední Evropě, vyšlápnout si na Černé nebo Čertovo jezero, prostě každý podle svých možností. Také jsme měli dvakrát pronajatý bazén, kde jsme se pořádně vyřádili a kde nás Marcela zasvěcovala do tajů "vodního aerobiku". V hotelu nám pan vedoucí propůjčil věž (jedna z podkrovních místností), do které chodily cvičit maminky a děti si tam mohly hrát. Myslím, že se nikdo nenudil

30.11.2002 se uskutečnilo slavnostní založení Klubu dvojčat v Třebíči, kterého se zúčastnilo celkem 27 rodin s dětmi, dohromady asi přes sto osob. Z Městského úřadu v Třebíči přišel místostarosta a tiskový mluvčí, setkání se těšilo i velkému zájmu médií.

30.11.-7.12.2002 se konala další z osvědčených Mikulášských dovolených. Počasí nám sice moc nepřálo, po sněhu nebylo ani památky, přesto se zde sešlo celkem 24 dětí s rodiči. Přes den jsme s dětmi pobývali venku do té doby než byly vyválené v blátě (prvních dny) nebo úplně promrzlí (poslední dny), hráli jsme hry, jezdili na koních, vyráběli vánoční dekorace a zdobili chaloupku, aby se nám zde na závěrečném karnevalu líbilo. Rodiče po večerech diskutovali nebo hráli kulečník a odpočívali před vánočním shonem. Pobyt nám zpříjemnil i pan Caha s manželkou (jednovaječné dvojče v seniorském věku), který pro děti připravil soutěže a hry. Děti byly nadšené a jemu patří velký dík za aktivitu. Vrcholem byl jako každoročně příchod svatého Mikuláše se dvěma čerty a dvěma anděly. Ani tentokrát si čerti nikoho neodnesli, přestože některé ratolesti k tomu neměly daleko… Ač nás přijela oproti dřívějším letům jen hrstka, užili jsme si čerstvého vzduchu i legrace až až.

Na podzim proběhly téměř ve všech pobočkách Klubů dvojčat a vícečat pravidelné burzy pro dvojčata. Všude se setkaly s velkým zájmem, atmosféra na nich byla přátelská a maminky z nich odcházely spokojené nejen co se nákupu týče, ale také zde navázaly kontakty mezi sebou.

Poděkování

Děkujeme MPSV ČR a Magistrátu hl. m. Prahy za poskytnutí dotace na provoz a společné dovolené
· Děkujeme personálu penziónu Kristýna v Deątné-Jedlové za skvělé sluľby a trpělivost, kterou s námi při společných dovolených mají
· Děkujeme firmě BENA - paní Pavle Zelingrové za sponzorský dar
· Děkujeme firmě Ahold-Albert Luka za poskytnuté občerstvení
· Děkujeme panu Janu Potměąilovi za to, ľe si naąel čas a při slavnostním otevření poradny pro dvojčata nás přiąel nejen podpořit, ale i kulturně obohatit
· Děkujeme Mateřským centrům, která poskytly své prostory pro pravidelné schůzky Klubů dvojčat a vícečat
· Děkujeme vąem maminkám, které ąíří myąlenku vzájemné sounáleľitosti rodin s dvojčaty a snaľí se pomáhat těm méně zkuąeným. Speciální díky patří :
· * paní Jitce Cvejnové, která tento rok pracovala jako asistentka Klubu dvojčat a vícečat v Praze a přes svou sloľitou ľivotní situaci se snaľila svou práci nezanedbávat
* panu Pavlu Ondráčkovi za perfektní vedení agendy členů KdaV
* paní Ivaně Pilátové za vedení Klubu dvojčat ve Zlíně a skvělou organizaci 6. Srazu dvojčat
* paní Denise Jelínkové a Pavlíně Kallusové za vedení Klubu dvojčat v Brně
* paní Janě Knejzlíkové z Přerova za vedení tamní pobočky Klubu dvojčat
* paní Zdeňce Killarové za vedení pobočky Klubu dvojčat v Trutnově
* paní Anně Machátové a Janě Vaąinové za zaloľení Klubu dvojčat v Třebíči